Usefull Links!

❖ Test

❖ Test

Afghansk forening i Norge

با افزایش شمار پناهندگان افغانستانی در کشور ناروی و با توجه به نیاز های اجتماعی و فرهنگی آنها نسبت به حفظ هویت و اصالت فرهنگی و ارزشهای معتبر خانوادگی، ضرورت شناخت پیشینه و دارایی های تاریخی، مدنی و ملی سرزمین مادری شان، بایسته است که مهاجرین ضمن بهره وری از دانش، تجربه و ارزشهای دمکراتیک جامعه ی ناروی، به ایجاد هماهنگی، همدلی و سازماندهی اجتماعی و فرهنگی خویش بپردازند تا در پرتو این سازماندهی، زمینه ی رشد اجتماعی، پویایی فکری و ارتقای ظرفیتهای فرهنکی و بلوغ استعداد های هنری، و ورزشی و سیاسی خویش را فراهم آورند 


Afghansk forening i Norge

Afghansk forening i Norge
Oslo kommune

§1

Navn:
Foreningens navn er "Afghansk forening i Norge". På engelsk: "Afghan association in Norway".

§2

Formål
Afghansk forening i Norge er en intresseorganisasjon for afghaner i Norge. Foreningen skal bidra til at afghaner i Norge:

 • Ta vare på sin kultur
 • Arrangere sosiale og kulturelle aktiviteter
 • Bidra til mer kommunikasjon og samarbeid mellom afghaner
 • Presentere afghansk kultur i Norge
 • Ha kontakt med Norske organisasjoner, partier og myndigheten
 • Bruke sin stemmerett og delta valget i Norge
 • Bidra til gjenoppbygging av afghanistan

§3

Medlemskap

Krav til medlemskap
Må akseptere foreningens vedtekter. Fylle ut medlemsskjema og sende til foreningen via webside eller email.

Kontingent
Generalforsamlingen fastsetter det enkelte års kontingent.

Opphør av medlemskap
Et medlem som ikke har betalt årskontingent eller overtredelse av vedtekter kan strykes i
medlemsregistret.

§4

 • Stemmerett og valgbarhet

Alle medlemmer har stemmerett og er normalt valgbare til styret først etter å ha vært med i organisasjonen i to år. Ved spesielle situasjoner kan møtet fravike dette kravet.

§5

 • Årsmøte

Årsmøte, som holdes hvert år i april måned, er foreningens høyeste myndighet. Styret innkaller til årsmøte med minst en måneds varsel direkte til styremedlemmene. Forslag som skal behandles på årsmøte skal være sendt til styret senest to uker før årsmøte. Fullstendig saksliste må være tilgjengelig for medlemmene senest en uke før årsmøte.

Styret kan invitere andre personer til å være tilstede.

Årsmøte er vedtaksført med det antall stemmeberettigede medlemmer som møter. Ingen har mer enn en stemme og stemmegivingen kan ikke skje ved fullmakt.

På årsmøte kan det ikke behandles forslag om vedtektsendring som ikke er oppført på sakslisten senest en uke før årsmøtet. Andre saker kan behandles og avgjøres når 2/3 av de fremmøtte krever det. Slik beslutning kan bare tas i forbindelse med godkjenning av sakslisten.

 • Stemmegivning på årsmøtet

Med mindre annet er bestemt, er et vedtak gyldig med alminnelig flertall av de avgitte stemmene. Blanke stemmer skal anses som ikke avgitt.
Når et valg foregår enkeltvis og en kandidat ikke oppnår mer enn halvparten av de oppgitte stemmere, foretas bundet omvalg mellom de to kandidatene som har oppnådd flest stemmer. Er det ved omvalg stemmelikhet, avgjøres valget ved loddtrekning

 • Årsmøtets oppgaver

Årsmøtet behandler:

 • Valg av møteleder.
 • Valg av møtesekretær
 • Styrets beretning
 • Godkjenning av saksliste
 • regnskap
 • Vedta budsjett
 • Ekstraordinære årsmøter

Ekstraordinære årsmøter holdes når styret bestemmer det, eller minst en tredjedel av de stemmeberettigede medlemmene krever det.

Det innkalles på samme måte som for ordinære årsmøter, med minst 10 dagers varsel.

Ekstraordinært årsmøte kan bare behandle og ta avgjørelse i de sakene som er kunngjort i innkallingen.
                               

§6

GENERALFORSAMLING
Ordinær generalforsamling skal avholdes hver 2 år, innen utgangen av april måned. Regnskapsåret løper fra 1.1. til 31.12.

På generalforsamling skal følgende saker behandles:

 • Beretning av foreningens aktiviteter
 • Valg av styremedlemmer
 • Fastsettelse av kontingent

Saker som medlemmer ønsker behandlet på generalforsamlingen, må sendes skriftlig til styrets leder 2 uke før generalforsamlingen holdes. Styret skal informere medlemmene om datoen for generalforsamlingen senest fire uker i forveien.   

Ekstraordinær generalforsamling avholdes dersom styret eller minst en tredel av de stemmeberettigede medlemmer krever det

§7

Styret
Foreningen ledes av et styre bestående av styreleder, 2 nesteleder, kasserer, kontakt person, og 5 styremedlemmer, i alt 10 personer.
Styret velges for to år, med mulighet for gjenvalg. Det er ønskelig at styret skiftes ut med to medlemmer av gangen, slik at kontinuitet sikres.

For at styret skal være beslutningsdyktig, må minst halvparten av styrets medlemmer inklusive styrelederen være tilstede. Styrets leder har dobbeltstemme ved stemmelikhet i styret.
Dersom det er mulig bør 30 % av styret være kvinner.

§8

Styret skal:

 • Iverksette årsmøtets bestemmelser
 • Oppnevne etter behov komiteer/utvalg/personer for spesielle oppgaver og utarbeide instruks for disse.
 • Administrere og føre nødvendig kontroll med Den afghanske foreningens økonomi i henhold til de til enhver tid gjeldende instrukser og bestemmelser.
 • Representere Den afghanske foreningens utad.

Styret skal holde møte når lederen forlanger det eller et flertall av styremedlemmene forlanger det.

§9

FINANSIELLE RESSURSER
Midler til foreningens drift skaffes til veie ved:
   

 • Medlemskontingent
 • Foreningens arrangementer og aktiviteter
 • Særskilte bidrag til prosjekter og utredninger som foretas i foreningens regi

Foreningens midler disponeres av styret, men finansielle eller økonomiske beslutninger av vesentlig betydning for foreningens finansielle stilling, skal fremlegges for ordinær eller ekstraordinær generalforsamling.
 
Alle verv i foreningen, herunder styreleder og styremedlemmer, er frivillige tillitsverv som ikke berettiger til honorarer.
 

§10

Grupper /avdelinger
Den afghanske foreningen kan opprette lokallag/eller grupper. Disse kan ledes av oppnevnte tillitspersoner eller av valgte styrer. Den afghanske foreningens årsmøte eller styre bestemmer opprettelsen av lokallag/grupper, og hvordan disse skal organiseres og ledes.

For lokallag/gruppers økonomiske forpliktelser hefter hele Den afghanske foreningens, og lokallag/grupper kan ikke inngå avtaler eller representere Den afghanske foreningens utad uten styrets godkjennelse.

§11

Vedtektsendring
Endringer i disse vedtekter kan bare foretas på ordinært eller ekstraordinært årsmøte etter å ha vært på sakslisten, og det kreves 2/3 flertall av de avgitte stemmene.

§12

Oppløsning
Oppløsning av Den afghanske foreningen kan bare behandles på ordinært årsmøte. Blir oppløsning vedtatt med minst 2/3 flertall, innkalles ekstraordinært årsmøte 2 måneder senere. For at oppløsningen skal skje må vedtaket her gjentas med 2/3 flertall.

Sammenslutning med andre interesseorganisasjoner anses ikke som oppløsning av Den afghanske foreningen.Vedtak om sammenslutning og nødvendige lovendringer i tilknytning til dette treffes i samsvar med bestemmelsene om lovendring.
 
Foreningens midler skal ved oppløsning overføres til et allmennyttig fond eller organisasjon som generalforsamlingen måtte bestemme.